kladivko

Advokátní kancelář Mgr. Petra Vymazala poskytuje právní služby ve všech oborech práva se specializací na občanské a obchodní právo, právo nemovitostí a obhajobu v trestním řízení.

Právní služby poskytuje:

Mgr. Petr Vymazal, advokát, evidenční číslo ČAK 13195
Mgr. Patricie Johnová, adv. koncipientka, ev. č. ČAK 45601

kladivko

Ve všech uvedených oborech práva poskytujeme komplexní služby vč. zastupování před soudem nebo správním orgánem.

Občanské právo

 • poradenství v oblasti sporné i nesporné agendy
 • zastupování před soudem
 • vymáhání pohledávek
 • spory vyplývající ze smluv (kupní, darovací, nájemní, o dílo, atd.)
 • spory z pojistných smluv
 • vypořádání spoluvlastnictví
 • určení vlastnického práva
 • náhrada škody
 • náhrada škody na zdraví
 • náhrada nemajetkové újmy
 • odpovědnost za vady
 • restituce

Rodinné právo

 • úprava výchovy a výživy nezletilých dětí
 • rozvod manželství
 • vypořádání společného jmění manželů
 • určení výživného zletilých dětí
 • určení výživného mezi manželi
 • určení a popření otcovství

Pracovní právo

 • poradenství v oblasti sporné i nesporné agendy
 • vymáhání pohledávek (mzda, odstupné, náhrada škody)
 • náhrada škody při pracovním úrazu a nemoci z povolání

Směnečné právo

 • poradenství v oblasti směnečného práva
 • příprava směnky
 • vymáhání plnění ze směnky

Obchodní právo

 • poradenství v oblasti sporné i nesporné agendy
 • zastupování před soudem
 • vymáhání pohledávek
 • založení s.r.o., převody podílů, změny v s.r.o.
 • zápisy s.r.o. a jejich změn do veřejného rejstříku

Správní právo

 • poradenství ve věcech správního práva (přestupky, stavební řízení, právo životního prostředí, dopravní právo)
 • zastupování před správními orgány

Smlouvy

 • Komplexní příprava smluv ve věci převodu práva vlastnického k nemovitostem (smlouva kupní, darovací, směnná)
 • Komplexní příprava dalších smluv pro katastr nemovitostí (smlouvy o zřízení služebnosti, zástavní atd.)
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem
 • příprava smluv (nájemní, o dílo atd.)
 • revize smluv

Trestní právo

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených v trestním řízení vč. uplatnění nároku na náhradu škodu

CENA

Cena za právní služby závisí na složitosti dané věci a dohody advokáta s klientem. Pro bližší informace kontaktujte advokátní kancelář.

 • Mgr. Petr Vymazal
 • Valdštejnská 381/6
 • 460 01 Liberec 2
 • IČ 713 466 51
 •  
Seo servis
krl©2017